Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Polenergia Pompy Ciepła sp. z o.o.

KONTAKT Z POLENERGIA POMPY CIEPŁA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polenergia Pompy Ciepła sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02–661 przy Placu Ireneusza Gugulskiego 1 (dalej: „Polenergia Pompy Ciepła”). Z Polenergia Pompy Ciepła można skontaktować się:

a. mailem - biuro@polenergia-pc.pl;
b. listownie - na adres siedziby Polenergia Pompy Ciepła;
c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.polenergia-pc.pl w zakładce “Kontakt”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Polenergia Pompy Ciepła został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

a. za pośrednictwem e-mail – iod@polenergia-pc.pl;
b. pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Polenergia Pompy Ciepła Sp. z o.o. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02–661 Warszawa.

LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Polenergia Pompy Ciepła.

CELE PRZETWARZANIA

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. wykonania umowy;
b. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywania produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda);
c. oferowania przez Polenergia Pompy Ciepła produktów podmiotów powiązanych z Polenergia Pompy Ciepła kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda);
d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Polenergia Pompy Ciepła polegających w szczególności na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz bądź rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Polenergia Pompy Ciepła w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania:

a. do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody);
b. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Polenergia Pompy Ciepła realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
c. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Polenergia Pompy Ciepła;
d. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Polenergia Pompy Ciepła;
e. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.  

ODBIORCY DANYCH

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Polenergia Pompy Ciepła (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa;
b. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;
c. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

a. podanie danych Polenergia Pompy Ciepła jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, jaka wiąże Panią/Pana z Polenergia Pompy Ciepła może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy;
b. Polenergia Pompy Ciepła nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
--