REGULAMIN PROMOCJI„ODBIERZ BON O WARTOŚCI 1 500 ZŁ NA ZAKUP Instalacji Fotowoltaicznej”z dnia 20 kwietnia 2022 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem promocji jest Polenergia Pompy Ciepła sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886111, posiadającą NIP: 5213921229, REGON: 388309426, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł i jest wpłacony w całości („Organizator”).

2.   Nazwa promocji: „Odbierz bon o wartości 1 500 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej” („Promocja”).

3.   Regulamin Promocji („Regulamin") określa zasady udziału, prawa i obowiązki uczestników i Organizatora.

4.   Promocja trwa od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

5.   Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora akcja promocyjna pod hasłem „Bon o wartości 1 500 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej”, w ramach której Klientom, którzy w terminie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zakupili u Organizatora pompę ciepła wydawane są przez Doradców Techniczno – Handlowych od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. Bony Rabatowe, które można zrealizować do dnia 31 maja 2022 r. i które uprawniają do otrzymania rabatu w wysokości 1 500 zł brutto dla umów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zawieranych w okresie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. na zasadach określonych w Regulaminie;

6.   Bon Rabatowy – wydawany Klientom przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej bon o nazwie „Bon o wartości 1 500 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej”, uprawniający do otrzymania rabatu w wysokości 1 500 zł brutto na zakup i montaż przez Organizatora instalacji fotowoltaicznej oraz materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu na zasadach określonych w Regulaminie, który jest ważny do 31 maja 2022 r.

7.   Towar – dalej wskazane urządzenia znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora o modelu i mocy wybranej przez Klienta, zakupione i montowane przez Organizatora (i) Instalacja fotowoltaiczna – system paneli wykorzystujący energię słoneczną do produkcji prądu,  

8.   Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Rzeczypospolitej, zainteresowana zakupem i montażem produktów będących w ofercie Organizatora.

9.  Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

1.      Promocja jest skierowana do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy są zainteresowani nabyciem Towarów będących w aktualnej ofercie Organizatora oraz którym zostały wydane Bony Rabatowe przez Doradców Techniczno – Handlowych.

2.     Bon Rabatowy może zostać zrealizowany wyłącznie na zakup Towarów będących w ofercie handlowej Organizatora w okresie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.     Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden Bon Rabatowy na zakup Towarów będących w ofercie Organizatora z zastrzeżeniem, że możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego Bonu na jedną umowę na zakup Towarów. Bon wydawany jest na okaziciela.

4.     Bon Rabatowy podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji. Uczestnik chcąc skorzystać z Bonu zobowiązany jest oddać Bon Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej tj. Doradcy Techniczno – Handlowemu przed zawarciem umowy na zakup Towarów.

5.     Bon Rabatowy uprawnia do uzyskania Rabatu od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towarów w wysokości 1 500 zł brutto.

6.    Bony Rabatowe nie łączą się ze sobą. Bon nie łączy się z innymi bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami, wyprzedażą lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7.     Uczestnik, który zawarł umowę z Organizatorem, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z rabatu na podstawie posiadanego Bonu Rabatowego.

8.     Realizacji podlegają tylko ważne Bony Rabatowe. Ważnym Bonem Rabatowym jest Bon Rabatowy, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a. jest zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu;
b. został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną;
c. nie został uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na nim informacji;
d. nie został już uprzednio zrealizowany;
e. został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności na zasadach określonych w Regulaminie.

9.     W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 8 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu Rabatowego.

10.  Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Bonu Rabatowego osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Bonu Rabatowego po jego wydaniu Uczestnikowi.

11.   Bon można wykorzystać tylko raz. W przypadku niewykorzystania Bonu we wskazany sposób w Regulaminie Bon wygasa, a uczestnikowi Promocji nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora. Po upływie ważności Bonu Rabatowego nie podlega on realizacji. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Bonu Rabatowego.

§ 3 REKLAMACJE

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:
·       listownie na adres siedziby Organizatora
·       przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencje na adres e-mail: reklamacje@polenergia-pc.pl.

2.     Reklamacja powinna zawierać: dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), przyczynę reklamacji, treść żądania, opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.     Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w formie pisemnej lub innej uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w terminie do 30 dni.  

§ 4 DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.     Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu organizacji i prowadzenia Promocji, w tym w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego  ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji obejmować będzie następujący zakres: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji.

4.     Każdy z Uczestników Promocji ma możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych (osobowych) pod adresem email:iod@polenergia-pc.pl lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych, Polenergia Pompy Ciepła sp. z o.o., pl. Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa.  

5.     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji, w tym rozpatrzenia reklamacji.

6.     Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

7.     Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

8.     Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia Promocji albo do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki albo do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

9.     Podane dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom Organizatora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.

§ 5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.      Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.polenergia-pc.pl/1500

2.     Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

3.     Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestników Programu Promocyjnego nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Uczestnikami Programu Promocyjnego.  

4.     Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.     Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.            

--